مداد شمعي

اين يه داستان از يه مجموعه داستان كوتاه به اسم " زوزو" هست كه تازه نوشته م. به تدريج ميذارم شون اينجا. اسم اين يكي "مدادشمعي" ه

نشستم. عرق سردی بر تنم نشست. هیچ صدایی نمی‌شنیدم. انگار چیزی با صدایی مهیب ترکیده‌باشد و در همان لحظه از هیبت صدای انفجار، گوش من، کر شده‌باشد. درست مثل لحظه‌ای بود که مادربزرگ مرد. آخرین صدای تپش قلب از دستگاه شنیده‌شد و بعد، صدای مداوم و آزار دهنده‌ی زوزه‌ی دستگاه. زوزه‌ای توی سرم گردش می‌کرد و من منجمد شده‌بودم. باید می‌توانستم خودم را جمع و جور کنم چون فرشاد کنار دستم بود و متوجه بودم که نگاهم می‌کند، اما من وحشت کرده‌بودم.

فرشاد خیلی دوستم داشت. مثل برادر کوچکترم بود. زنگ تفریح همیشه با هم بودیم و در کلاس کنار دستم می‌نشست. همان اولین روزهای سال تحصیلی بود که از دست دارودسته‌ی اکبر نجاتش دادم. دوره‌اش کرده‌بودند و اذیتش می‌کردند. درگیر شدم و نجاتش دادم و شد برادر کوچک من. اهل این مدل درگیری‌ها نبودم ولی شاید چیزی بود که مرا وادار به این درگیری کرد... نمی‌دانم.

کم کم حواسم داشت از آن پراکندگی و بی حسی در می‌آمد. هرچه زمان بیشتر می‌گذشت، بیشتر وحشت توی دلم می‌ریخت. متوجه بودم که فرشاد زیر چشمی نگاهم می‌کند. در مواقع شبیه به این، زیر چشمی لبخندی چیزی حواله‌اش می‌کردم که یعنی:" نترس، حواسم هست، نگران نباش" ولی الان توان هیچ حرکتی نداشتم. کم‌کم صدای عطایی را می‌شنیدم که داشت حرف‌های همیشگی‌اش را با خشونت همیشگی‌اش تکرار می‌کرد. عطایی معلم ادبیات‌مان بود. هم قد من بود و در مقایسه با سایر معلم های‌مان، قد کوتاه بود. همیشه کت و شلوار سبز لجنی می‌پوشید و همیشه ته ریش داشت و چارچوب عینک کائوچویی‌اش، خاکستری زشتی بود. با بچه‌ها، برای هر معلمی، اسمی شبیه اسم خودش درست کرده‌بودیم. معلم ها را مسخره می‌کردیم. لقب این معلم خشن ادبیات، "اَتاجی" بود. اَتاجی به زبان ترکی یعنی گوشت تلخ.

اتاجی داشت حرف‌های تلخ و خشن‌اش را مثل نارنجک، حوالی روح پریشان کلاس منفجر می‌کرد. زجرآورترین ساعت‌های عمر همه‌ی بچه‌های کلاس، ساعت‌هایی بود که اتاجی، جلسه‌ی بعد از امتحان، ورقه‌های تصحیح شده‌مان را می‌آورد سر کلاس. بچه‌ها را به ترتیب نمره‌شان صدا می‌کرد، از بیش‌ترین نمره تا کم‌ترین نمره. بچه‌هایی که از بیست تا پانزده گرفته‌بودند، در امان بودند، فقط براندازشان می‌کرد و چیزی نمی‌گفت. اسم‌شان را با صدای بلند می‌خواند، می‌رفتند جلوی میز و ورقه‌شان را می‌گرفتند و برمی‌گشتند. از پانزده تا ده، قابل تحمل بود. توی صدایش می‌شد ته مایه‌های سرزنش را تشخیص‌داد. اگر خدای‌نکرده لبخندی چیزی توی چهره‌ی شاگرد می‌دید، کلمات زهرآگین و وحشت‌ناک‌اش را بر سر شاگرد بیچاره آوار می‌کرد. من معمولن توی همین گروه بودم.اسمم را كه مي‌خواند، خیلی جدی بلند می‌شدم و سعی می‌کردم نگاهم با اتاجی تلاقی نکند. هیچ وقت نشده‌بود که آماج حمله‌اش قرار بگیرم، محتاط بودم. من شاگرد متوسطی بودم و دامنه‌ی شادی‌ها و غم‌هایم در بازه‌ی دوازده تا پانزده بود. گاهی که سرحال بودم، ممکن بود نیم ساعتی درس خوانده‌باشم و شانزدهی هفدهی گرفته‌باشم.

مرحله‌ي دوم شکنجه که اتاجی خیلی از آن لذت می‌برد، خواندن نمره‌های زیرِ ده بود. ورقه‌ها را کنار میز می‌گذاشت، لیست نمره‌ها را بر می‌داشت و از صندلی‌اش بلند می‌شد. جلوی تخته سیاه می‌ایستاد. با صدایی آرام و موذی، اسم دانش‌آموز را می‌خواند. دانش‌آموز بیچاره، زیر حمله‌ی موج متلك‌ها و فحش‌های رکیک اتاجی، باید می‌رفت و ورقه‌اش را از روی میز بر می‌داشت. نمره‌ها که کمتر می‌شد، کتک‌کاری هم شروع می‌شد. یادم هست، یک بار، اکبر- دو- گرفته بود. اتاجی حسابی کتک‌اش زد. اکبر قوی بود. هر لحظه عصبانی‌تر می‌شد. سکوت وحشتناکی بود. صدای فریادها و سیلی‌های عصبی اتاجی، چشم‌های به زمین دوخته شده‌ی اکبر -که بالاخره اشک ازشان جاری شد- و عدد دو بین دوخط که با خودکار قرمز روی ورقه‌ی اکبر نوشته شده‌بود، تا مدت‌ها جزو کابوس‌های شبانه‌ام بود.

پنج دقیقه پیش، اتاجی وارد کلاس شد. مبصر گفت: "برپا". بلند شدیم. چشم همه‌مان به ورقه‌هاي زير بغل اتاجي بود. اتاجی، روی صندلی‌اش جابجا شد و ورقه‌ها را روی میز گذاشت. مبصر گفت: "برجا". پچ‌پچ کنان نشستیم. متوجه‌بودم که باز، فرشاد، بفهمی نفهمی می‌لرزد. فرشاد خیلی ظریف و لاغر بود. خوب درس می‌خواند ولی خیلی می‌ترسید. وقتی اتاجی سوالی می‌پرسید، زبان فرشاد بند می‌آمد. اتاجی متلك‌هاي تحقير‌آميز مي‌انداخت و بالاخره فرشاد گریه می‌کرد. ماجرا همین‌جا تمام می‌شد و من یواش و بی‌صدا بدون این‌که اتاجی متوجه شود، دلداری‌اش می‌دادم.

فرشید می‌لرزید. آرام با شانه‌ام به شانه‌اش زدم که یعنی مرد باش و نترس. زیر چشمی و غمگین نگاهم کرد. در همین گفتگوهای بی صدا بودیم که یک‌دفعه صدای نخراشیده‌ی اتاجی فضا را پاره‌کرد. مرا صدا مي‌كرد: بهروز امینی. بند دلم پاره شد ولی خودم را جمع‌کردم و بلند شدم. مستقیم نگاهم کرد و با نيشخند گفت: آقا بهروز بشین، آخر جلسه با تو کار دارم. نشستم و عرق سردی بر تنم نشست.

تا جايي كه توي اين هول و ولا فكر مي‌كردم، ورقه را بد ننوشته بودم، يعني حداقل جوري نبود به نظرم كه كمتر از ده بگيرم. حالم خيلي بد شد. دنياي دو رو برم تاريك و سنگين شده‌بود. متوجه‌بودم كه فرشاد نگاهم مي‌كند ولي در وضعيتي نبودم كه بتوانم جواب نگاهش را بدهم. شروع كرد به خواندن اسم و نمره‌ي بچه‌ها. هر ثانيه، كش مي‌آمد و من بهت‌زده بودم. علي افتخاري هيجده ... ايرج اماني شانزده و هفتاد و پنج ... كم‌كم صداي قلبم را مي‌شنيدم. نمره‌ها رفته‌رفته كم‌تر مي‌شد و حال من بد‌تر . مهدي بهزاد چهارده ... بچه‌ها يكي‌يكي مي‌رفتند جلوي ميز و ورقه‌شان را بر‌مي‌داشتند و مي‌آمدند سر جاي خودشان. فرشاد حاجيان ... فرشاد مثل فنر از جا جهيد. توي همان حال خرابم ديدم كه لرزان به طرف ميز مي‌رود... دوازده... خب، فرشاد از خطر جسته‌بود. ورقه به‌دست برگشت و روي صندلي‌اش جابجا شد. نفسي عميق كشيد و متوجه‌شدم كه زير‌چشمي نگاهم مي‌كند. يازده.. ده و نيم ... ده ... بي عرضه ... ده ... يابو ... محمد افشردي ... فرشاد دستش را از زير دستي صندلي من رد‌كرده‌بود و آرام دست راستم را كه روي زانويم بود، توي دستش گرفته‌بود. هردو، مات و مبهوت، مستقيم به جلو نگاه مي‌كرديم. نُه ... احمق... عوض دختربازي بتمرگ خونه تون درستو بخون... روح مادربزرگ چه راحته... از اون بالا الان داره منو مي‌بينه... حتمن كمكم مي‌كنه و اتاجي دلش نرم ميشه ... شترق ... صداي سيلي اتاجي گودال عميقي بود كه زير پايم باز‌شد و مرا به كلاس تاريك برگرداند ... پسره‌ي احمق... من اگر جاي پدرت بودم تو رو مي‌فرستادم حمالي ... مدرسه كه جاي يابويي مث تو نيس ... شترق ... دنيا برايم تمام شده‌بود ... چهار ... سه و نيم ... دو ... كابوس برگشت ... يعني من از دو هم كمتر گرفته بودم؟ حس مي‌كردم قلبم از سينه به طرف گلويم حركت مي‌كند، زانوي فرشاد بي قرار هي تكان مي‌خورد و مدام آب دهانش را قورت مي‌داد. بهروز اميني ... خشكم زد. توان بلند شدن نداشتم. اتاجي با صداي بلند‌تري گفت:‌بهروز اميني. با ته مانده‌ي توانم بلند‌شدم. نگاه همه‌ي بچه ها به من بود. با دلسوزي و مهرباني خاصي نگاهم مي‌كردند و راه را برايم باز مي‌كردند. حس مي‌كردم كلاس دور سرم مي‌چرخد. هم زمان با حركت من، اتاجي هم كه ليست در دست جلوي تخته سياه ايستاده بود، به سمت صندلي‌اش رفت. مردد و لنگان به سمت ميز مي‌رفتم. اتاجي عينكش را درآورد و روي ميز گذاشت. در فاصله‌ي يك متري ميز ايستادم. اتاجي كنجكاوانه براندازم كرد و گفت: "بيا جلو تر..." تا كنار ميز دو قدم فاصله داشتم. با آخرين ذرات تواني كه در زانوهايم داشتم دو قدم برداشتم. "سرتو بيار جلو" داشتم از هوش مي رفتم "گفتم سرتو بيار جلو ... مگه نميشنوي؟" با هر مصيبتي بود، ترسان و لرزان سرم را كمي خم‌كردم. بوي سيگار اتاجي آزارم مي‌داد. ورقه‌ام روي ميز بود ولي توان نگاه‌كردن به ورقه را نداشتم. "نترس ... گوشتو بيار جلو" به عمرم اين همه نزديك به يك مرد غير از بابا نشده بودم. اتاجي در گوشم با صداي خيلي آرام گفت: "يه دختر سه ساله دارم، براش مداد شمعي خريدم، ديشب ورداشته ورقه تو خط خطي كرده ... ببخشيد." دوازده گرفته بودم.

كتاب شعر شكريست با شكايت


تقديم به همسرشت

جك

آقا تركه به يه خانم خوشگله ميگه زن ِ من ميشي ؟ خانم خوشگله ميگه من لزبينم آقا تركه ميگه لزبين يعني چي ؟ خانم خوشگله ميگه يعني دوست دارم فقط با دخترا سكس كنم آقا تركه ميگه خب منم لزبينم . كه چي ؟اين يك جك بود و فكر نمي كنم جك منبع خاصي داشته باشه كه من منبعش رو اين جا براتون بنويسم . پست قبلي هم جك بود و براي همين هم منبعي براش ذكر نشده بود عزيزم

قوي باش عزيزم

مردي پس از پانزده سال از زندان فرار مي كنه
براي دزدي وارد خانه اي ميشه و
در اونجا با زن و مرد جواني در رختخواب مواجه ميشه
ابتدا مرد جوان رو به صندلي طناب پيچ مي كنه
و بعد خانم خوشگله رو به صندلي مي بنده و
نزديكه ميشه و بوسه اي به گردنش ميزنه و
ميره حمام تا دوش بگيره
مرد جوان به همسرش ميگه
گوش كن عزيزم ! اين مرد از لباسش معلومه كه
مدت زيادي رو در زندان به سر برده
و حتمن اونجا هيچ زني رو نديده
من ديدم چطور گردن تو رو ماچ كرد
اگر خواست با تو سكس كنه مقاومت نكن
اونو راضي كن با اين كه ميدونم برات چندش آوره
ببين ! اين زنداني خيلي بايد خطرناك باشه و
اگه عصباني بشه ممكنه جفتمون رو بكشه
قوي باش عزيزم و بدن كه خيلي دوستت دارم
همسرش پاسخ ميده
اون گردن منو ماچ نكرد
اون در گوش من گفت كه همجنسگراست و
معتقده كه تو خيلي نازي و
از من جاي وازلين رو پرسيد
من هم گفتم در حمام ميتونه پيداش كنه
پس عزيزم قوي باش و بدون كه من هم خيلي دوستت دارم

شكريست با شكايت

اين دو قطعه مربوط به مجموعه شعرهايي هستند به نام " شُكريست با شكايت " كه به زودي همه را يك جا خواهيد خواند


دوم

يك جفت كفش كه روشن نگاه شان مي كرد توي بغل من

گرم بود وسط ظهر عاشورا

نذر تو بود و اداي ِ‌من

يك جفت كفش كه تنگ ، كسي گرفته بود از توي دست هاي من

كسي توي ِ من ايمان دارد به نذر

گرفته بودشان تنگ از توي ِ‌من ، از توي ِ‌دست هاي ِ‌من

نگاه شان مي كرد جوري از توي ِ‌چشم هام

روشن نگاه شان مي كند

.

نگاه مي كردم

روبرو در ِ‌مسجد بود و بزرگ بود و نذر كرده بودي

.

از جان مي گذشتم و صدا ندارد از جان گذشتن

.

از تن كه مي گذري نذر قبول

پا كه تاول زد و حسيني باشي قبول

صدا كه مي دهد ه ِ ي .... ه ِ ي

كه مي كوبي توي سينه ات

عرب بودي و عجم بودي و از جان بودم

جان بودم

لا رايت الا جميلا

كه اندازه ي دهان ام نيست

مشق اش مي كنم

يك جفت پا كه جوراب ها را نمي شود كرد روي تاول

توي دست من ، توي جيب من كسي از توي ِ‌دست ِ‌من گرفته بود جوراب ... تنگ

يك جفت كفش كه كسي جفت شان كرد از توي من

روبروي تاول هاي پا

پا هاي تو

جان ام بود آن ظهر عاشورا كه توي من ايستاد به انتظار

به احترامهشتم

جاي آخرين انگشتان ات هنوز هست روي شانه هام

بوي ِ‌چاي ِ تازه دم توي سيني

دست ِ‌من

بوي ِ‌مهر ِ انگشتان استخواني

دستان ِ‌تو

گيج مي زنم از خودم

از تو

جاي ِ‌انگشتان تو ، اينجا روي شانه هام چه كار دارند اين همه سال ؟

هي مي نشيني روبروي ِ‌من

هي ولِت مي كنم توي ِ‌تنهايي هام

بيا بشين ببين چه مرگشه

آرش

پسري اين جا بود
پسري در تبريز ، ميهمان ِ‌ما بود
متلك بار ِ‌خلايق مي كرد
شعر مي خواند و به من مي خنديد
به همه مي خنديد
توي ِ‌تهران ِ بزرگ
كوله پشتي اش را پُر ِ‌شادي و نشاط و شعر ِ‌سعدي كرده
سوي ِ‌ما آمده بود
دو سه روزي اين جا ، دل ِ‌ما را خوش كرد
ما به هم خنديديم
ما عرق هم خورديم
ما صفا را ديديم
دل ِ مان هم خوش شد
با هم خنديديم
حضرت ِ آرش خان ! عيش و نوش ِ‌تو مدام
باد ايام به كام

تِرون

كثافت عوضي ، تو كه گفتي ميام مي بينمت ، كو پس ؟ دروغگو
دلم واسه ديوونه بازيات تنگ شده
همون بهتر كه بچه شهرستونيم و مثل توي ِ تِروني دروغ نميگم